logo gora
logo dol

Statystyki

wezwanie

epuap

na paluchu

bip logo

raporty

poznaj sm

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) to część obszaru miasta, w której wprowadzono obowiązek ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych.

Wjazd do SPPN oznakowany jest znakiem drogowym D-44 „strefa parkowania", a wyjazd z SPPN oznakowany jest znakiem D-45 „koniec strefy parkowania".

Parkowanie pojazdu w SPPN wymaga uiszczenia opłaty i wyłożenia za przednią szybą wewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz, ważnego biletu kontrolnego, ważnego abonamentu, identyfikatora „K" lub dokumentu potwierdzającego uprawnienie do parkowania ze stawką zerową.

Stawki opłat za parkowanie w SPPN obowiązują w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-18.00, z wyjątkiem uprawnionego parkowania na zastrzeżonych stanowiskach postojowych na prawach wyłączności. 


Z opłat zwolnione są m.in.:


• osoby posiadające karty parkingowe w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca
1997r. Prawo o ruchu drogowym 
jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu
przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów;
• uczestnicy Powstania Warszawskiego - posiadający „Kartę Powstańca";
• uczestnicy (po stronie koalicji antyhitlerowskiej) innych walk o Warszawę
w latach 1939-1945 - posiadający „Kartę Honorową";
• Honorowi Obywatele m.st. Warszawy - posiadający Legitymację Honorowego
Obywatela m.st. Warszawy;
• służby obsługi miasta podczas wykonywania obowiązków służbowych odpowiednio oznakowanymi pojazdami:

a) Służby Dyżurnej Miasta,
b) Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy,
c) Straży Miejskiej m. st. Warszawy,
d) Zarządu Transportu Miejskiego - nadzoru ruchu,
e) Tramwajów Warszawskich sp. z o. o. - nadzoru ruchu,
f) Miejskich Zakładów Autobusowych sp. z o. o. - nadzoru ruchu,
g) Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. - pogotowia
wodociągowego,
h) Dalkia Warszawa S.A. - pogotowia ciepłowniczego,
i) RWE Stoen Operator Sp. z o.o. - pogotowia energetycznego,
j) Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego - Sp. z o.o. Oddział
Zakład Gazowniczy Warszawa - pogotowia gazowego,
k) pogotowia oświetleniowego oraz pogotowia sygnalizacji świetlnej,
działającego na zlecenie zarządu drogi,
l) pogotowia schronisk dla zwierząt,
ł) Zarządu Oczyszczania Miasta - nadzoru i pogotowia,
m) Metra Warszawskiego Sp. z o.o. - pogotowia technicznego i ratownictwa
technicznego,
n) Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy;
o) Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg;

• pracownicy Wydziału Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami
samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi,
• instytucje obsługujące przewóz osób chorych lub niepełnosprawnych, mających trudności w poruszaniu się, podczas wykonywania czynności statutowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi,
• kierujący motocyklami,
• kierujący, będący honorowymi krwiodawcami w pobliżu stacji krwiodawstwa, na czas przeznaczony na oddawanie krwi po umieszczeniu w pojeździe w widocznym miejscu zaświadczenia wydanego przez stację krwiodawstwa,
• pracownicy Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodków Pomocy Społecznej m. st. Warszawy podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi.

Parkowanie po upływie czasu określonego na bilecie kontrolnym, lub po upływie czasu opłaconego za pomocą telefonu komórkowego, jest równoznaczne z nie uiszczeniem opłaty za parkowanie. Również nie wyłożenie biletu kontrolnego, karty „N+" wraz z kartą parkingową, „Karty Powstańca", „Karty Honorowej", Legitymacji Honorowego Obywatela m.st. Warszawy, karty parkingowej, abonamentu, lub identyfikatora „K" wewnątrz pojazdu za przednią szybą w sposób umożliwiający ich odczytanie z zewnątrz, jest równoznaczne z nie wniesieniem opłaty za parkowanie.

Kontrolę w zakresie zgodności parkowania pojazdów samochodowych z Regulaminem funkcjonowania strefy płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN) prowadzą wydzielone służby w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy.

Po stwierdzeniu braku wniesienia należnej opłaty za parkowanie wystawiany jest dokument opłaty dodatkowej. Dokument opłaty dodatkowej umieszcza się na przedniej szybie pojazdu samochodowego pod wycieraczką.

Kierujący lub właściciel pojazdu, kwestionujący zasadność wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej lub zasadność wezwania, może wnieść reklamację do zarządzającego SPPN w terminie 7 dni od dnia wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej.

 

Podstawy prawne

Uchwała Nr XXXVI/1077/2008
Rady miasta stołecznego Warszawy
z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r.w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.

UCHWAŁA NR XLVII/1455/2009
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 15 stycznia 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.

UCHWAŁA NR XXI/400/2011
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 25 sierpnia 2011 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat

UCHWAŁA NR XLV/1194/2012
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 18 października 2012 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat

 

Więcej informacji: www.zdm.waw.pl

 

 

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka